SHIFT+CTRL+ALT+T神奇的組合鍵

 這是一組奇妙的組合鍵,很多好像不可能完成的效果利用這組組合鍵可以輕鬆地繪制出來。在你鼠繪的時候,在你自己製作背景素材的時候,在你給自己的玉照添加藝術效果的時候,別忘記有這麼一組組合鍵在一邊默默地等你去使用,他們不會讓你失望的,他們往往可以做出連你自己也意想不到的神奇的效果。

SHIFT+CTRL+ALT+T神奇的組合鍵
 SHIFT+CTRL+ALT+T神奇的組合鍵
下載 (22.05 KB)

2010-4-25 18:07

SHIFT+CTRL+ALT+T神奇的組合鍵
 SHIFT+CTRL+ALT+T神奇的組合鍵
下載 (35.75 KB)

2010-4-25 18:07

SHIFT+CTRL+ALT+T神奇的組合鍵
 SHIFT+CTRL+ALT+T神奇的組合鍵
下載 (56.7 KB)

2010-4-25 19:23

SHIFT+CTRL+ALT+T神奇的組合鍵
 SHIFT+CTRL+ALT+T神奇的組合鍵
下載 (95.33 KB)

2010-4-25 19:22

SHIFT+CTRL+ALT+T神奇的組合鍵
 SHIFT+CTRL+ALT+T神奇的組合鍵
下載 (33.61 KB)

2010-4-25 18:12

SHIFT+CTRL+ALT+T神奇的組合鍵
 SHIFT+CTRL+ALT+T神奇的組合鍵
下載 (50.62 KB)

2010-4-25 18:12

SHIFT+CTRL+ALT+T神奇的組合鍵
 SHIFT+CTRL+ALT+T神奇的組合鍵
下載 (38.57 KB)

2010-4-25 20:31

SHIFT+CTRL+ALT+T神奇的組合鍵
 SHIFT+CTRL+ALT+T神奇的組合鍵
下載 (61.03 KB)

2010-4-25 18:20

SHIFT+CTRL+ALT+T神奇的組合鍵
 SHIFT+CTRL+ALT+T神奇的組合鍵
下載 (29.7 KB)

2010-4-25 18:23

SHIFT+CTRL+ALT+T神奇的組合鍵
 SHIFT+CTRL+ALT+T神奇的組合鍵
下載 (28.55 KB)

2010-4-25 18:23

SHIFT+CTRL+ALT+T神奇的組合鍵
 SHIFT+CTRL+ALT+T神奇的組合鍵
下載 (60.14 KB)

2010-4-25 18:23

SHIFT+CTRL+ALT+T神奇的組合鍵
  SHIFT+CTRL+ALT+T神奇的組合鍵